This year marks the sixtieth anniversary of the reestablishment of the philosophy discipline in WHU. The past six decades have witnessed the strenuous efforts made by the School of Philosophy to build a world-class discipline with Chinese characteristics an...
 • Feng Guo
 • Xia Jun
 • Cheng Hong
 • Xu Hongxing
 • Gong Wei
 • Zeng Lin
 • Song Baoliang
 • Lei Aiwen
 • Zhu Yuxian
 • Li Jiancheng
 • Zhu Yingguo
 • Mao Zhi

Copyright @ 2014 Wuhan University | by sigutech

Web Traffic: