What is the meaning of university? Why do we go to university? How to enjoy the journey of university? These are the main issues that Professor Zhou Yezhong, the vice president of Wuhan University, addressed to freshmen on the Meiyuan Playground on Septembe...
 • Xia Jun
 • Cheng Hong
 • Xu Hongxing
 • Gong Wei
 • Zeng Lin
 • Song Baoliang
 • Lei Aiwen
 • Zhu Yuxian
 • Li Jiancheng
 • Zhu Yingguo
 • Mao Zhi
 • Zhang Zuxun

Copyright @ 2014 Wuhan University | by sigutech

Web Traffic: