On May 20th, Doctor Li Hang from Wuhan University’s Chinese Antarctic Center of Surveying and Mapping sent back a gr...
 
Mutual Appreciation in Teaching
The key issue in teaching is to teach the students how to learn. The first thing the students need to learn upon entering the university is also the way to learn and the way to build a good basis for future undergraduate studies.
Campus Life
 • Gong Wei
 • Zeng Lin
 • Song Baoliang
 • Lei Aiwen
 • Zhu Yuxian
 • Li Jiancheng
 • Zhu Yingguo
 • Mao Zhi
 • Zhang Zuxun
 • Ning Jinsheng
 • Shu Hongbing
 • Li Xiaohong
Quick Links

Copyright @ 2014 Wuhan University | by sigutech

Web Traffic: