On May 25th, 73 academicians attended the second Guangdong Academician Annual Summit held in Shenzhen, aiming at accelerating the innovation and development of this metropolis. During this summit, Professor Li Deren from School of Remote Sensing and Informa...
 • Xia Jun
 • Cheng Hong
 • Xu Hongxing
 • Gong Wei
 • Zeng Lin
 • Song Baoliang
 • Lei Aiwen
 • Zhu Yuxian
 • Li Jiancheng
 • Zhu Yingguo
 • Mao Zhi
 • Zhang Zuxun

Copyright @ 2014 Wuhan University | by sigutech

Web Traffic: