After the spring festival, students return to the WHU campus and find it decorated by the beautiful flowering cherry....
 
How Far is WHU from a World First-class University?
Chinese alumni network recently announced the latest results of the assessment for the Chinese universities. Nine Universities including Wuhan University have entered Top 500 in three international university rankings, thus forming the "nine universities gr...
Campus Life
 • Lei Aiwen
 • Zhu Yuxian
 • Li Jiancheng
 • Zhu Yingguo
 • Mao Zhi
 • Zhang Zuxun
 • Ning Jinsheng
 • Shu Hongbing
 • Li Xiaohong
 • Liu Jingnan
 • Li Deren
 • Gong Jianya
Quick Links
Copyright @ 2014 Wuhan University | by sigutech
Web Traffic: