Last month, after the ultimate review of teachers selected from all the schools in WHU through Internet voting, 150 teachers ultimately got the citation for their excellent teaching performance in the 2016-2017 school year.Guo Lin, an associate professor in...
 • Deng Hexiang
 • Feng Guo
 • Xia Jun
 • Cheng Hong
 • Xu Hongxing
 • Gong Wei
 • Zeng Lin
 • Song Baoliang
 • Lei Aiwen
 • Zhu Yuxian
 • Li Jiancheng
 • Zhu Yingguo

Copyright @ 2014 Wuhan University | by sigutech

Web Traffic: