Home / About WHU / WHU's Leadership / Party secretary / Content
WHU's Leadership
9th CPC Committee of WHU
Author:  Date:2019-05-01  Clicks:

Executive Committee

Han Jin

Dou Xiankang

Wan Qingxiang

Wu Ping

Li Jiancheng

Zhou Yezhong

 Zhao Xuemei

Shen Zhuanghai

Tang Qizhu

Li Ziyuan

 Liu Chunjiang
Xu Yeqin

Secretary

Han Jin
 

 

 


 

Source:

Prev Section:Shen Zhuanghai
Next Section:Han Jin

[ Close ]

Copyright @ 2014 Wuhan University