Home / About WHU / WHU's Leadership / Party secretary / Content
WHU's Leadership
CPC Committee of WHU
Author:  Date:2022-04-18  Clicks:

Executive Committee


Huang Taiyan
Zhang Pingwen
Shen Zhuanghai
Wan Qingxiang
Zhou Yezhong
Zhao Xuemei
Tang Qizhu
Li Ziyuan
Qu Wenqian
Song Baoliang
Zhu Deyou


Secretary


Huang Taiyan 

 

 


 

Source:

Prev Section:Zhang Pingwen
Next Section:Shen Zhuanghai

[ Close ]

Copyright @ 2014 Wuhan University