武大英文网


Call us today +086 027 68772270

Fulltime Faculty

Fulltime Faculty

Department of Power Engineering

Lin Cai

Changlong Chen

Qijuan Chen

Ting Cheng

Yuanchu Cheng

Tianjing Fan

Xiangqian Fu

Jiang Guo

Jianghua Guo

Peijie He

Ye Hong

Xuejiao Hu

Zhifeng Huang

Jin Jiang

Bin Ji

Haifeng Jiang

Zhenqi Jin

Yong Kang

Yong Liu

Meiqing Liu

Xianfei Liu

Zhiyong Liu

Xinping Long

Huihe Mao

Chu Nie

Jianmei Wang

Xiaochuan Wang

Bofu Wang

Wei Wu

Huimin Xiao

Zhihuai Xiao

Danmei Xie

Lihong Xiong

Yangheng Xiong

Hanke Xu

Jun Yang

Liangying Yu

Yanzhi Yu

Hongmei Yu

Qinghua Yu

Yanan Yue

Hengliang Zhang

Xinsheng Zhang

Peng Zhang

Jinmu Zhu 

Quanli Zhu

Hongtao Zeng

Fuyun Zhao

WenSheng Zhao

Huai Zheng

Chong Tian Department of Mechanical Engineering

Dong Chen

Xiaoqi Chen

Zhiyi Cheng

Jinchun Dai

Yi Dou

Jinfang Fu


Jing Guo

Zhao Guo

Xiaoxin He

Xiaoming He

Jie Hu

Guoming Hu

Jicai Hu

Hua Jiang

Bin Le

Jin Lei

Jun Liu

Sheng Liu

Liang Liang

Hui Li

Xiaoyong Li

Yanzhao Ma

Wusheng Pan

Weiping Peng


Duanwei Shi

Shengnan Shen

Hui Wan

Guoping Wang

Guoshun Wang

Wei Wang

Xiaosun Wang

Xiaohong Weng

Shijing Wu

Zhen Wu

Gongping Wu

Dayong Xia

Re Xia

Hua Xiao

Xiaohui Xiao

Jishui Xu

Kexiu Yang

Zehu Yuan

Zhiqiang Zhang

Shengjun Zhou

Shasha Zeng

Feng Liu

 

Department of Materials Engineering

Yanming Chen

Jialin Guo

Ping Hu

Yan Lei

Xiaohong Li

Xiaotian Li

Xia Liang

Bin Luo

Chuanhong Luo

Qingsong Mei

Zhifang Peng

Xue Wang

Zhiwu Wang

Li Xia

Wenkai Xiao

Longjian Xue

Bing Yang

Guodong Zhang

Jianqiang Zhang

Jun Zhang

Yuanxiang Zhu

Yifeng Lei 

 Department of Water Quality Engineering

Shun’an Cao

Zhongxue Chen

Fuying Du

Mei Huang

Ronghua Huang

Zhengfeng Li

Tong Liu

Xiang Liu

Ling Pan

Yao Wang

Xuejun Xie

Jinfeng Xue

Fei Xu

Wansheng Yang

Chunsong Ye

Boqing Zhou

Rongqian Zhou

Yubin Zeng

Mingyue Ding


 

Experimental Teaching Center

Kai Cai

Tianfu Cai

Zheng Chen

Youkang Chen

Zhihua Chen

Shan He

Tinghao Li

Zhenggang Li

Dongmei Liao

Guangrong Liu

Maoping Liu

Zhao Liu

Weiping Peng

Xuefeng Ruan

Zijin Zhou

Yangyang Yu

 


 

Electronic Manufacturing & Packaging Center

Qiang Cao

Feng Liu

Wen Ding